De Europese Raad: de leiders ontmoeten elkaar

"Eurotop" is een uitdrukking die op de televisie vaak gebruikt wordt voor de bijeenkomsten van de Europese Raad. Hier ontmoeten de staatshoofden en regeringsleiders van de lidstaten elkaar om richting te geven aan het beleid van de Unie en de knoop door te hakken als er twistpunten zijn.

Rol en verantwoordelijkheden
De Europese Raad is geen instelling van de EU, maar is in de loop der jaren wel een belangrijke rol gaan spelen omdat hij de aanzet geeft tot nieuwe stappen in het eenwordingsproces. De Europese Raad formuleert de grote lijnen van het beleid van de Unie.

De verantwoordelijkheden van de Raad zijn duidelijk vastgelegd in het Verdrag betreffende de Europese Unie. Hierin staat dat de Europese Raad de nodige impulsen dient te geven voor de ontwikkeling van de Unie en de algemene politieke beleidslijnen van de Unie dient vast te stellen.

In veel gevallen zal de Europese Raad ook politieke aanwijzingen geven aan de Raad van de Europese Unie of aan de Europese Commissie om bepaalde ideeën in praktijk te brengen.

De Europese Raad wordt vaak verward met de Raad van Europa. De Raad van Europa is echter een totaal andere organisatie, die volkomen onafhankelijk is van de Europese Unie.

Wie hebben zitting in de Europese Raad?
De Europese Raad bestaat uit de belangrijkste politieke leiders van alle lidstaten. Dit zijn doorgaans de regeringsleiders, of ze nu minister-president, kanselier of weer anders heten. In de landen waar de president een actieve politieke rol speelt, neemt hij of zij ook deel aan de toppen. Dit is in de praktijk het geval voor Frankrijk en Finland. De deelnemers worden daarom ook de "staatshoofden en regeringsleiders" genoemd.

De voorzitter van de Europese Commissie is eveneens een gelijkwaardig lid van de Europese Raad. De leden worden bijgestaan door hun minister van Buitenlandse Zaken en een lid van de Commissie. Aan het begin van elk top geeft de voorzitter van het Europees Parlement de mening van het Parlement over de zaken die op de agenda staan.

Hoe werkt de Europese Raad?
De Europese Raad komt minimaal tweemaal per jaar bijeen en altijd in het land dat op dat moment het voorzitterschap van de Raad bekleedt. Het voorzitterschap rust bij toerbeurt bij elk van de lidstaten, steeds voor zes maanden. Er worden ook speciale toppen gehouden over zaken van bijzonder belang.

De Europese Raad brengt na elke bijeenkomst verslag uit aan het Europees Parlement en maakt elk jaar een schriftelijk voortgangsverslag over de Unie.