De Europese Rekenkamer: de strijd tegen verkwisting

De Rekenkamer, die de belangen van de Europese belastingbetaler vertegenwoordigt, is het "financiële geweten" van de Europese Unie. De Rekenkamer controleert of de EU het geld dat ze krijgt toegewezen, op een eerlijke en zorgvuldige manier besteedt. Bewaker van de financiën van de EU Elke euro of euro die de Europese Unie ontvangt of uitgeeft, wordt door de Rekenkamer kritisch bekeken, of het geld nu gebruikt wordt voor achterstandsgebieden van de Unie of voor een scholingsprogramma van de EU. De bevoegdheden van de Rekenkamer zijn niet beperkt tot de instellingen van de Unie, maar strekken zich ook uit tot de nationale, regionale and plaatselijke instanties die EU-gelden beheren, zoals het geld van de structuurfondsen of EU-subsidies. Ze zijn allemaal verplicht om de Rekenkamer op verzoek documentatie en informatie te verschaffen. De Rekenkamer controleert of de inkomsten en uitgaven rechtmatig en economisch gebruikt zijn en of de middelen voor de beoogde doelen zijn ingezet. De Rekenkamer zal, indien nodig, ter plekke controles uitvoeren, dat wil zeggen bij de instellingen van de EU, in de lidstaten en zelfs in andere landen die financiële steun van de EU hebben ontvangen. Als de Rekenkamer fouten en onregelmatigheden ontdekt of als de Rekenkamer fraude vermoedt, stelt zij de betrokken instelling of instantie daarvan op de hoogte, zodat deze tegenmaatregelen kan nemen. De Rekenkamer wijst de instellingen op de zwakke punten in hun systeem en procedures die dergelijke problemen in de hand kunnen werken. Op deze manier draagt de Rekenkamer bij aan een doelmatiger besteding van het geld van de belastingbetaler. Jaarverslag: het uur der waarheid De Rekenkamer stelt een jaarverslag op waarin de resultaten van de controles die de Kamer in de loop van het jaar heeft uitgevoerd, worden uiteengezet. Het verslag, dat in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen verschijnt, geeft heel duidelijk aan op welke gebieden er nog verbetering mogelijk en noodzakelijk is. Het jaarverslag vormt tevens de basis voor het besluit van het Parlement om aan het eind van elk financieel jaar kwijting te verlenen aan de Commissie. De Rekenkamer kan ook op elk moment een speciaal verslag uitbrengen om zijn mening kenbaar te maken over bepaalde zaken die te maken hebben met de uitvoering van de begroting. De organen van de EU kunnen op hun beurt een beroep doen op de Rekenkamer als ze advies over de uitvoering van de begroting nodig hebben. De Rekenkamer dient te worden geraadpleegd over alle wetgeving die gevolgen heeft voor de begroting of voor de ontvangsten van de EU. Samenstelling De Europese Rekenkamer is een volledig onafhankelijke instelling. De Kamer heeft vijftien leden die door de lidstaten voor een termijn van zes jaar benoemd worden. Om ervoor te zorgen dat ook in de praktijk de onafhankelijkheid gegarandeerd is, mogen de leden van de Rekenkamer gedurende hun ambtstermijn geen andere beroepsmatige activiteiten ontplooien. De Rekenkamer verschaft werk aan ongeveer 400 mensen en is gevestigd in Luxemburg. De Europese Rekenkamer in een oogopslag Leden: vijftien leden, één per lidstaat van de EU. Rol: controle van alle financiële transacties van de EU. Adres: Rue Alcide De Gasperi 12 L-1615 Luxemburg Telefoon (352) 43 98-1 Fax (352) 43 98-46430 Website: http://www.eca.eu.int